Muut matkustajan oikeudet

Korvaus kuolemasta tai loukkaantumisesta

Matkustajan kuolemaan tai loukkaantumiseen johtaneissa tapauksissa ei vahingonkorvauksille ole asetettu ylärajaa. Mikäli vahingonkorvausvaatimus on alle 100 000 erityisnosto-oikeutta (SDR, 1 SDR = n. 1,20 €) ei lentoyhtiö voi sulkea pois tai rajoittaa vastuutaan. Jos kyseessä on suurempi korvausvaatimus, lentoyhtiö ei ole korvausvelvollinen, mikäli se voi todistaa, ettei aiheuttanut kyseistä haittaa huolimattomuudella tai laiminlyönnillä.

Ennakkomaksu

Mikäli lento-onnettomuudesta aiheutuu matkustajan kuolema tai loukkaantuminen. Lentoyhtiö suorittaa viipymättä (viimeistään 15 päivän kuluttua siitä, kun korvaukseen oikeutetun luonnollisen henkilön henkilöllisyys on todettu) ennakkomaksun, joka kattaa kyseisen henkilön välittömät taloudelliset tarpeet ja on suhteessa siihen mitä hän on kärsinyt. Kuolemantapauksessa ennakkomaksun suuruus on vähintään 16 000 erityisnosto-oikeutta (SDR, 1 SDR = n. 1,20 €).

Aikaraja kanteen nostamiselle

Korvausta koskeva kanne tulee nostaa kahden vuoden kuluessa siitä päivästä, jona ilma-alus on saapunut määräpaikkaan, tai siitä päivästä, jona sen olisi pitänyt saapua määräpaikkaan, tai siitä päivästä, jona kuljetus on keskeytynyt.

Sopimukset ja asetukset

Edellä mainitut ehdot ja oikeudet perustuvat Montrealin yleissopimukseen (28.05.1999), jota sovelletaan EU-jäsenvaltioissa EU-asetuksen 2027/97 (muutettu EU-asetuksella 889/2002) sekä jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön nojalla.